• Doprava zdarma od 1 490 Kč
 • Objednávka za pár minút priamo z webu
 • Zákazníci nás ohodnotili priemernou známkou 4,9 ⭐️

Hľadáme posily do výroby! 📸 Pridajte sa k nám.

Podmienky a pravidlá

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti Squared, s.r.o., IČO: 05095344, so sídlom Zelený pruh 1091/111, 140, Praha 4

1. Úvodné ustanovenia

1.1 Tieto obchodné podmienky (ďalej len "obchodné podmienky") spoločnosti Squared, s.r.o., identifikačné číslo: 05095344, so sídlom Zelený pruh 1091/111, 140 00 Praha 4, adresa pre doručovanie Squared, s.r.o, Zelený pruh 1091/111, 140 00, Praha 4, Česká republika, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 257898 (ďalej len "predávajúci"), upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe zmluvy (ďalej len "zmluva") uzatvorenej medzi predávajúcim a inou osobou (ďalej len "kupujúci") prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný na internetovej stránke umiestnenej na internetovej adrese www.vyvolej.to (ďalej len "webová stránka"), a to prostredníctvom rozhrania webovej stránky (ďalej len "webové rozhranie obchodu").

1.2 Na účely týchto obchodných podmienok je kupujúci spotrebiteľom alebo podnikateľom. Ak Kupujúci nie je spotrebiteľom, je Kupujúcim podnikateľ. Spotrebiteľom je každá osoba, ktorá mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo rámca samostatného výkonu svojho povolania uzatvára zmluvu s predávajúcim alebo s ním inak koná. Podnikateľom je najmä osoba, ktorá samostatne vykonáva na vlastný účet a zodpovednosť zárobkovú činnosť formou obchodu alebo inej obdobnej činnosti za účelom dosiahnutia zisku. Za podnikateľa sa považuje aj každá osoba, ktorá uzatvára zmluvy v súvislosti s vlastnou obchodnou, výrobnou alebo inou podobnou činnosťou alebo pri samostatnom výkone svojho povolania, alebo ktorá koná v mene alebo na účet podnikateľa. Ak kupujúci v objednávke uvedie svoje identifikačné číslo, berie na vedomie, že sa na neho vzťahujú pravidlá pre podnikateľov.

1.3 V kúpnej zmluve sa môžu dohodnúť ustanovenia, ktoré sa odchyľujú od podmienok. Odchylné ustanovenia v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok.

1.4 Ustanovenia týchto obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy. Zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v českom jazyku. Zmluvu je možné uzavrieť v českom jazyku.

1.5 Predávajúci môže meniť alebo dopĺňať znenie obchodných podmienok. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté počas platnosti predchádzajúceho znenia Obchodných podmienok.

2. Používateľský účet

2.1 Na základe registrácie kupujúceho na webovej stránke môže kupujúci pristupovať do svojho používateľského rozhrania. Zo svojho používateľského rozhrania môže Kupujúci objednávať tovar a služby (ďalej len "používateľský účet"). Používateľský účet je prevádzkovaný Predávajúcim. Kupujúci si môže objednať tovar a služby aj bez predchádzajúcej registrácie priamo z webového rozhrania obchodu, pričom v takom prípade bude Kupujúci zaregistrovaný počas vytvárania svojej objednávky.

2.2. Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru a služieb bez registrácie je kupujúci povinný uviesť všetky údaje správne a pravdivo. V prípade akejkoľvek zmeny je kupujúci povinný aktualizovať údaje uvedené v užívateľskom účte. Údaje uvedené kupujúcim v užívateľskom účte a pri objednávaní tovaru a služieb považuje predávajúci za správne.

2.3 Prístup k používateľskému účtu je zabezpečený používateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať dôvernosť informácií potrebných na prístup do svojho používateľského účtu.

2.4 Kupujúci nie je oprávnený umožniť tretím osobám používať používateľský účet.

2.5 Predávajúci môže zrušiť používateľský účet, najmä ak kupujúci nepoužíva svoj používateľský účet dlhšie ako 6 mesiacov alebo ak kupujúci poruší svoje povinnosti vyplývajúce z kúpnej zmluvy (vrátane obchodných podmienok).

2.6 Kupujúci berie na vedomie, že používateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, najmä s ohľadom na nevyhnutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia predávajúceho alebo nevyhnutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia tretích strán.

3. Uzavretie zmluvy medzi kupujúcim a predávajúcim

3.1 Všetky prezentácie tovaru a služieb umiestnené vo webovom rozhraní obchodu majú informatívny charakter a predávajúci nie je povinný uzavrieť zmluvu týkajúcu sa tohto tovaru a služieb. Ustanovenie § 1732 ods. 2 Občianskeho zákonníka sa nepoužije.

3.2 Webové rozhranie obchodu obsahuje informácie o tovare a službách. Ceny tovarov a služieb sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov. Ceny tovarov a služieb zostávajú v platnosti dovtedy, kým sú zobrazené vo webovom rozhraní obchodu. Toto ustanovenie neobmedzuje možnosť predávajúceho uzavrieť zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok.

3.3 Webové rozhranie obchodu obsahuje aj informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru a služieb.

3.4 Kupujúci si objedná tovar alebo služby vyplnením objednávkového formulára vo webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o:

 • a. objednaný tovar alebo služby (kupujúci "vloží" objednaný tovar do elektronického nákupného košíka webového rozhrania obchodu alebo nahrá súbory - obrázky alebo fotografie z iného miesta (najmä zo svojho úložiska, Instagramu atď.Nahrané súbory môže kupujúci vo webovom rozhraní obchodu upravovať, následne kupujúci skontroluje vizuálnu podobu nahraných súborov a ak s ňou súhlasí, následne súbory (obrázky, fotografie) "vloží" do elektronického nákupného košíka webového rozhrania obchodu),
 • b. podrobnosti o požadovanom spôsobe dodania objednaného tovaru alebo služieb a informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru alebo služieb,
 • c. spôsob úhrady kúpnej ceny tovaru alebo služieb (ďalej spoločne len "objednávka").

3.5 Pred odoslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a zmeniť údaje, ktoré kupujúci uviedol v objednávke, a to aj s ohľadom na možnosť kupujúceho zistiť a opraviť chyby, ku ktorým došlo pri zadávaní údajov do objednávky. Kupujúci odošle objednávku predávajúcemu po oboznámení sa s obchodnými podmienkami predávajúceho kliknutím na tlačidlo "objednať a zaplatiť". Údaje uvedené v objednávke považuje predávajúci za správne. Predávajúci bezodkladne po prijatí objednávky potvrdí Kupujúcemu prijatie objednávky e-mailom na e-mailovú adresu Kupujúceho uvedenú v užívateľskom účte alebo v objednávke (ďalej len "e-mailová adresa Kupujúceho"). V potvrdení o prijatí objednávky Predávajúci uvedie možnosti úhrady za objednaný tovar a služby.

3.6 Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti od charakteru objednávky (množstvo tovaru a služieb, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne alebo telefonicky).

3.7 Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením akceptácie objednávky (prijatia), ktorú predávajúci zašle kupujúcemu elektronickou poštou na adresu elektronickej pošty kupujúceho. Predávajúci začne poskytovať Kupujúcemu plnenie až po zaplatení celej ceny za tovar a služby (t. j. po jej pripísaní na účet Predávajúceho). Pripísanie plnej ceny za tovar a služby je zároveň podmienkou účinnosti zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim.

3.8 Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní zmluvy. Náklady, ktoré vzniknú kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefonické hovory), znáša kupujúci sám, pričom tieto náklady sa nebudú líšiť od základnej sadzby (v prípade internetového a telefonického pripojenia podľa podmienok operátora (poskytovateľa) kupujúceho predávajúci neúčtuje žiadne ďalšie poplatky, to neplatí pre prípadnú zmluvnú prepravu).

3.9 V prípade, že si kupujúci objedná tovar alebo služby v celkovej hodnote vyššej ako 400 eur vrátane DPH. DPH (konverzný kurz sa určuje podľa kurzu vyhláseného Českou národnou bankou na príslušný deň), bude kupujúci prostredníctvom webového rozhrania obchodu informovaný, že za účelom dokončenia objednávky a pokračovania v nákupe bude kontaktovaný priamo predávajúcim, ktorý zároveň preverí dostupnosť požadovaných služieb a tovaru.

3.10 V prípade, že v prechodnom období medzi objednaním tovaru a služieb a pripísaním plnej ceny tovaru a služieb na účet predávajúceho, predávajúci nie je schopný dodať objednaný tovar a služby (napr. tovar už nie je na sklade) alebo nie je schopný dodať ho za rovnakých podmienok ako v čase objednania, predávajúci nie je povinný dodať objednaný tovar a služby kupujúcemu. V takom prípade Predávajúci oznámi túto skutočnosť Kupujúcemu a bezodkladne mu vráti cenu zaplatenú za objednaný tovar a služby rovnakým spôsobom platby, aký použil Kupujúci, alebo na bankový účet, ktorý mu Kupujúci poskytol.

3.11 V prípade, že Kupujúci alebo akákoľvek iná osoba neoprávnene zasiahne do zdrojového kódu alebo kódu Internetovej stránky alebo sa pokúsi akýmkoľvek iným neoprávneným spôsobom ovplyvniť alebo zasiahnuť do Internetového obchodu alebo rozhrania Internetovej stránky, Predávajúci nie je povinný v takýchto prípadoch nič vykonať.

3.12 Predávajúci si vyhradzuje právo vizuálne skontrolovať obsah obrázkov alebo fotografií, ktoré kupujúci alebo akákoľvek iná osoba nahrá do úložiska prístupného predávajúcemu. Kupujúci sa zaväzuje, že si neobjedná vyhotovenie fotografií alebo plagátov so sporným obsahom (t. j. fotografií alebo plagátov, ktoré by zobrazovali detskú pornografiu, kruté alebo neľudské činy alebo obsah erotického charakteru; fotografií alebo plagátov, ktoré sú chránené (ich obsah) autorským zákonom a pod.) Predávajúci vyhlasuje, že proces vyhotovovania fotografií a plagátov so sporným obsahom (napr. nahota) bude pozastavený.

4. Cena tovaru a služieb, platobné podmienky

4.1 Cenu tovaru a služieb a akékoľvek náklady spojené s dodaním tovaru a služieb podľa Zmluvy môže Kupujúci uhradiť Predávajúcemu prostredníctvom platobnej brány, ktorú si Kupujúci zvolil a ktorá je uvedená na Webovej stránke, a to najmä:

 • a. rýchly online prevod prostredníctvom internetového bankovníctva,
 • b. rýchla platba kreditnou kartou,
 • c. bežným bankovým prevodom,
 • d. platba bankovým prevodom.
 • e. Služby Twisto

4.2 Spolu s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu aj náklady spojené s balením a dodaním tovaru a služieb v dohodnutej výške. Ak nie je výslovne uvedené inak, kúpna cena zahŕňa aj náklady spojené s dodaním tovaru a služieb.

4.3 Fakturačné údaje kupujúceho nie je možné meniť spätne po odoslaní objednávky.

4.4 Kupujúci je povinný zaplatiť celú cenu Tovaru alebo Služieb a všetky náklady spojené s dodaním Tovaru alebo Služieb pred dodaním Tovaru alebo Služieb.

4.5 Povinnosť kupujúceho zaplatiť cenu tovaru alebo služieb a prípadne náklady spojené s dodaním tovaru alebo služieb je splnená okamihom pripísania príslušnej sumy na bankový účet predávajúceho.

4.6 Akékoľvek zľavy z ceny tovaru alebo služieb poskytovaných predávajúcim kupujúcemu nie je možné kombinovať.

4.7 Ak je to v obchodnom styku obvyklé alebo ak to ustanovujú všeobecne záväzné právne predpisy, predávajúci vystaví kupujúcemu daňový doklad - faktúru - za platby uskutočnené na základe Zmluvy. Predávajúci je platiteľom dane z pridanej hodnoty. Predávajúci vystaví daňový doklad - faktúru Kupujúcemu po zaplatení ceny tovaru alebo služby a zašle ho v elektronickej podobe na elektronickú adresu Kupujúceho.

4.8 Služba prevádzkovaná spoločnosťou Twisto payments a.s. (ďalej len "služba Twisto") umožňuje odložiť platbu za objednaný tovar až o 14 dní. Ak sa rozhodnete využiť Službu Twisto, upozorňujeme Vás, že ide o službu prevádzkovanú treťou stranou, ktorá sa riadi Všeobecnými obchodnými podmienkami spoločnosti Twisto payments a.s., ktoré ste povinní si pred využitím Služby Twisto prečítať. Tieto všeobecné obchodné podmienky sú k dispozícii na webovej stránke www.twisto.cz.

5. Odstúpenie od zmluvy kupujúcim, ktorý je spotrebiteľom

5.1. Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, berie na vedomie, že podľa ustanovenia § 1837 Občianskeho zákonníka nie je možné okrem iného odstúpiť od zmluvy o dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa želania kupujúceho alebo pre jeho osobu, od zmluvy o dodávke tovaru podliehajúceho rýchlej skaze, ako aj tovaru, od zmluvy o dodaní tovaru, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaný s iným tovarom, od zmluvy o dodaní tovaru v uzavretom obale, ktorý spotrebiteľ z obalu vyňal a ktorý nemožno z hygienických dôvodov vrátiť, a od zmluvy o dodaní zvukovej alebo obrazovej nahrávky alebo počítačového programu, ak spotrebiteľ porušil pôvodný obal.

5.2. Ak nejde o prípad uvedený v predchádzajúcom odseku alebo o iný prípad, keď nemožno od zmluvy odstúpiť, má kupujúci právo odstúpiť od zmluvy do štrnástich dní v súlade s ustanovením § 1829 ods. 1 Občianskeho zákonníka. Lehota uvedená v predchádzajúcej vete začína plynúť odo dňa uzavretia zmluvy a v prípade

 • a. kúpna zmluva odo dňa prevzatia tovaru,
 • b. zmluva zahŕňajúca niekoľko tovarov alebo dodávku niekoľkých častí odo dňa prijatia poslednej dodávky tovaru alebo
 • c. zmluva, ktorej predmetom je pravidelne sa opakujúca dodávka tovaru, odo dňa prijatia prvej dodávky tovaru.

5.3 Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu zaslané v lehote uvedenej v predchádzajúcom odseku. Na odstúpenie od Kúpnej zmluvy môže Kupujúci použiť vzorový formulár poskytnutý Predávajúcim, ktorý tvorí prílohu Obchodných podmienok. Odstúpenie od Kúpnej zmluvy môže Kupujúci zaslať okrem iného na adresu prevádzkarne Predávajúceho alebo na e-mailovú adresu Predávajúceho info@vyvolej.to.

5.4 V prípade odstúpenia od Zmluvy podľa tohto odseku Obchodných podmienok sa Zmluva od začiatku zrušuje. Tovar musí byť vrátený Predávajúcemu do štrnástich (14) dní od odstúpenia od Zmluvy. Ak Kupujúci odstúpi od Zmluvy, znáša náklady na vrátenie tovaru Predávajúcemu Kupujúci, a to aj v prípade, ak tovar vzhľadom na jeho povahu nemožno vrátiť bežnou poštovou cestou.

5.5 V prípade odstúpenia od Zmluvy podľa tohto bodu Obchodných podmienok vráti Predávajúci peňažné prostriedky prijaté od Kupujúceho (ak sa Predávajúci a Kupujúci nedohodnú inak, napr. na poskytnutí zľavového kupónu) za podmienok uvedených nižšie do štrnástich (14) dní od odstúpenia od Zmluvy Kupujúcim, a to rovnakým spôsobom platby, ako bola zaplatená cena Kupujúcim, alebo na bankový účet poskytnutý Kupujúcim, pričom Predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky Kupujúcemu skôr, ako Kupujúci vráti Tovar Predávajúcemu. V prípade, že so zaslaním peňažných prostriedkov na bankový účet poskytnutý Kupujúcim budú spojené akékoľvek dodatočné náklady (napr. bankový účet vedený v banke mimo územia Českej republiky a pod.), tieto dodatočné náklady znáša Kupujúci. Predávajúci je tiež oprávnený vrátiť plnenie poskytnuté Kupujúcim pri vrátení tovaru Kupujúcim alebo iným spôsobom, najmä na bankový účet Kupujúceho. Kupujúci by mal vrátiť tovar kompletný, t. j. vrátane všetkého dodaného príslušenstva, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, pokiaľ možno vrátane pôvodného obalu, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal.

5.6 Predávajúci je oprávnený jednostranne započítať pohľadávku na úhradu škody na tovare proti pohľadávke kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

5.7. V prípadoch, kedy má kupujúci právo odstúpiť od zmluvy v súlade s ustanovením § 1829 ods. 1 Občianskeho zákonníka, je predávajúci tiež oprávnený kedykoľvek odstúpiť od zmluvy, a to až do doby prevzatia tovaru kupujúcim. V takom prípade predávajúci vráti kupujúcemu kúpnu cenu (ak sa predávajúci s kupujúcim nedohodnú inak, napr. na poskytnutí zľavového kupónu) bez zbytočného odkladu, a to bezhotovostne na účet určený kupujúcim.

5.8. Ak je Kupujúcemu spolu s Tovarom poskytnutý dar, darovacia zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa uzatvára s podmienkou, že ak Kupujúci od zmluvy odstúpi, darovacia zmluva vo vzťahu k takémuto daru zaniká a Kupujúci je povinný dar spolu s Tovarom vrátiť Predávajúcemu.

6. Odstúpenie od zmluvy kupujúcim, ktorý nie je spotrebiteľom

6.1 Ak kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom, môže odstúpiť od zmluvy do štrnástich dní, kupujúci berie na vedomie, že vrátenú kúpnu cenu možno znížiť o sumu, o ktorú sa znížila hodnota tovaru.

6.2 Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy alebo požadovať dodanie nového tovaru, ak nemôže vrátiť tovar v stave, v akom ho dostal.

7. Preprava a dodávka

7.1 V prípade, že je spôsob prepravy dohodnutý na základe osobitnej žiadosti kupujúceho, kupujúci znáša riziko a všetky dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom prepravy.

7.2 Ak je predávajúci zmluvne zaviazaný dodať tovar alebo služby na miesto určené kupujúcim v objednávke, kupujúci je povinný prevziať plnenie pri dodaní.

7.3 V prípade, že z dôvodov na strane Kupujúceho je potrebné dodať plnenie Predávajúceho opakovane alebo iným spôsobom, ako je uvedené v objednávke, je Kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným dodaním, resp. náklady spojené s iným spôsobom dodania.

7.4 Kupujúci je povinný pri prevzatí plnenia od dopravcu skontrolovať neporušenosť obalu tovaru a v prípade akýchkoľvek závad bezodkladne informovať dopravcu a predávajúceho. V prípade zistenia porušenia obalu, ktoré nasvedčuje tomu, že so zásielkou bolo manipulované, kupujúci nesmie zásielku od dopravcu prevziať. Ak kupujúci poškodenú zásielku od dopravcu prevezme, je potrebné poškodenie popísať v odovzdávacom protokole dopravcu.

7.5 Neúplnú alebo poškodenú zásielku je potrebné bezodkladne oznámiť predávajúcemu e-mailom, spísať s dopravcom škodový protokol a bez zbytočného odkladu ho zaslať predávajúcemu faxom, e-mailom alebo poštou.

7.6 Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán pri preprave tovaru môžu byť upravené v osobitných dodacích podmienkach predávajúceho, ak ich predávajúci vydal.

7.7 Predávajúci poskytuje alebo zabezpečuje nasledujúce spôsoby dopravy a doručenia:

 • a. osobný odber;
 • b. preprava prostredníctvom dopravcu uvedeného na webovej stránke.

7.8 Jednotlivé spôsoby dopravy a doručenia ponúka predávajúci podľa aktuálnej dostupnosti jednotlivých služieb a s ohľadom na ich kapacitu a dostupnosť. V prípade vyššej moci alebo výpadku informačného systému predávajúceho predávajúci nezodpovedá za oneskorené dodanie.

7.9 Všetky aktuálne ponúkané a poskytované spôsoby dopravy a doručenia, ich aktuálne podmienky a ceny nájdete na webovej stránke.

7.10 V prípade prevzatia plnenia predávajúceho môže predávajúci alebo jeho zmluvný partner požadovať od kupujúceho alebo osoby preberajúcej plnenie predloženie identifikačných údajov (občiansky preukaz alebo cestovný pas), aby sa predišlo vzniku škody a zabránilo sa legalizácii príjmov z trestnej činnosti. Predávajúci alebo jeho zmluvný partner môže odmietnuť dodanie plnenia bez predloženia niektorého z vyššie uvedených dokladov.

7.11 Tovar a služby zakúpené kupujúcim - právnickou osobou budú odovzdané len štatutárnemu orgánu právnickej osoby (kupujúci musí preukázať skutočnosť, že ide o štatutárny orgán) alebo osobe, ktorá sa preukáže plnou mocou s osvedčeným podpisom. Tovar zakúpený kupujúcim, ktorý je samostatne zárobkovo činnou osobou, bude odovzdaný len po predložení platného preukazu totožnosti (občiansky preukaz alebo cestovný pas).

7.12 Ak tovar nebude dodaný osobným odberom na pobočke a ak tovar kupuje kupujúci, ktorý je v čase nákupu platcom DPH a je fakturovaný s 0% sadzbou DPH, potom miestom dodania musí byť adresa sídla alebo prevádzkových priestorov uvedená vo verejnom registri (najmä obchodnom registri, živnostenskom registri alebo inom obdobnom registri) mimo územia Českej republiky.

8. Práva z chybného plnenia

8.1 Práva a povinnosti zmluvných strán v súvislosti s právami z vadného plnenia sa riadia príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä ustanoveniami § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 Občianskeho zákonníka, a ak je kupujúcim spotrebiteľ, aj zákonom č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.

8.2 Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že tovar je pri prevzatí bez vád. Predávajúci zodpovedá Kupujúcemu najmä za to, že v čase prevzatia tovaru Kupujúcim:

 • a. tovar má vlastnosti dohodnuté medzi stranami, a ak k dohode nedošlo, má vlastnosti opísané predávajúcim alebo výrobcom alebo vlastnosti, ktoré kupujúci očakáva vzhľadom na povahu tovaru a na základe nimi uskutočnenej reklamy,
 • b. tovar je vhodný na účel, ktorý predávajúci uvádza alebo na ktorý sa tovar tohto druhu zvyčajne používa,
 • c. tovar zodpovedá svojou kvalitou alebo spracovaním dohodnutej vzorke alebo vzoru, ak bola kvalita alebo spracovanie určené podľa dohodnutej vzorky alebo vzoru,
 • d. tovar je v primeranom množstve, miere alebo hmotnosti a

tovar spĺňa požiadavky právnych predpisov.

8.3 Ustanovenia uvedené v predchádzajúcom článku Obchodných podmienok sa nevzťahujú na tovar predávaný za nižšiu cenu na vadu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá, na opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým užívaním, v prípade použitého tovaru na vadu zodpovedajúcu miere používania alebo opotrebenia, ktorú mal tovar pri prevzatí kupujúcim, alebo ak to vyplýva z povahy tovaru.

8.4 Ak sa vada prejaví do šiestich mesiacov od prevzatia, tovar sa považuje za vadný už pri prevzatí. Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, je oprávnený uplatniť právo z vady, ktorá sa vyskytne na spotrebnom tovare v lehote dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia.

8.5 Kupujúci uplatňuje práva z vadného plnenia na adrese prevádzkarne predávajúceho, kde je prijatie reklamácie možné s ohľadom na sortiment predávaného tovaru, alebo v sídle alebo mieste podnikania predávajúceho.

8.6 Ak kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom, uplatní právo z vadného plnenia, predávajúci mu písomne potvrdí, kedy právo uplatnil, ako aj spôsob opravy a dobu trvania opravy.

8.7. Predávajúci je povinný vydať Kupujúcemu, ktorý je spotrebiteľom, písomné potvrdenie o tom, kedy spotrebiteľ právo z vadného plnenia uplatnil, čo je obsahom reklamácie a aký spôsob vybavenia reklamácie spotrebiteľ požaduje; ako aj potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a dobe jej trvania, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie.

8.8 Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán súvisiace so zodpovednosťou predávajúceho za vady môže upravovať reklamačný poriadok predávajúceho.

8.9 Predávajúci upozorňuje kupujúceho, že fotografie a plagáty dodávané predávajúcim sú vyrábané chemickým procesom a sú citlivé na svetlo, ktoré časom spôsobuje stratu sýtosti farieb.

9. Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán

9.1 Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k Tovaru zaplatením celej kúpnej ceny Tovaru. 9.2. Predávajúci nie je vo vzťahu ku Kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi správania v zmysle § 1826 ods. 1 písm. e) Občianskeho zákonníka.

9.2 Reklamácie spotrebiteľov vybavuje predávajúci prostredníctvom svojej elektronickej (e-mailovej) adresy. Predávajúci zašle informáciu o vybavení reklamácie kupujúceho na elektronickú adresu kupujúceho.

9.3 Na mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je príslušná Česká obchodná inšpekcia, so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Na riešenie sporov medzi predávajúcim a kupujúcim z kúpnej zmluvy možno využiť platformu pre riešenie sporov online, ktorá sa nachádza na adrese http://ec. europa.eu/consumers/....

9.4 Európske spotrebiteľské centrum Česká republika, so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www. evropskyspotrebitel... je kontaktným miestom podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 z 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov online a o zmene nariadenia (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov online).

9.5 Predávajúci je oprávnený predávať tovar na základe živnostenského oprávnenia. Kontrolu obchodu vykonáva v rozsahu svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Dozor nad ochranou osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov. Česká obchodná inšpekcia vykonáva okrem iného dozor nad dodržiavaním zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.

9.6 Kupujúci týmto preberá na seba nebezpečenstvo zmeny okolností v zmysle § 1765 ods. 2 Občianskeho zákonníka.

10. Zásady ochrany osobných údajov

10.1 Ochrana osobných údajov kupujúceho, ktorý je fyzickou osobou, je zabezpečená zákonom č. 101/2000 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

10.2. Kupujúci súhlasí so spracovaním všetkých osobných údajov, ktoré poskytol predávajúcemu (najmä meno a priezvisko, adresa bydliska, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo, e-mailová adresa, telefónne číslo, fotografia, obrazový záznam atď., ďalej spoločne len "osobné údaje").

10.3 Kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim na účely výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvy a na účely vedenia používateľského účtu. Ak sa Kupujúci nerozhodne inak, Kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov Predávajúcim aj na účely zasielania informácií a obchodných oznámení Kupujúcemu. Súhlas so spracovaním osobných údajov v celom rozsahu podľa tohto článku nie je podmienkou, ktorá by sama o sebe bránila uzavretiu zmluvy.

10.4. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný uvádzať svoje osobné údaje (pri registrácii, vo svojom užívateľskom účte, pri zadávaní objednávky z webového rozhrania obchodu) správne a pravdivo a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o akejkoľvek zmene svojich osobných údajov. Predávajúci môže poveriť spracovaním osobných údajov kupujúceho tretiu osobu - spracovateľa. Okrem osôb prepravujúcich tovar a okrem zmluvných partnerov Predávajúceho nebude Predávajúci odovzdávať osobné údaje tretím osobám bez predchádzajúceho súhlasu Kupujúceho.

10.5 Osobné údaje sa spracúvajú na dobu neurčitú. Osobné údaje sa budú spracúvať v elektronickej forme automatizovanými prostriedkami alebo v tlačenej forme neautomatizovanými prostriedkami.

10.6 Kupujúci potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné a že bol poučený o tom, že ide o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov.

10.7 V prípade, že sa Kupujúci domnieva, že Predávajúci alebo Spracovateľ vykonáva spracúvanie jeho osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života Kupujúceho alebo v rozpore so zákonom, najmä ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracúvania, môže Kupujúci:

 • a. požiadať predajcu alebo spracovateľa o vysvetlenie,
 • b. požadovať, aby predávajúci alebo spracovateľ odstránil takto vzniknutý stav.

10.8 Ak kupujúci požiada o informácie o spracovaní svojich osobných údajov, predávajúci je povinný mu tieto informácie poskytnúť. Za poskytnutie informácií podľa predchádzajúcej vety je predávajúci oprávnený účtovať primeranú úhradu, ktorá nesmie presiahnuť náklady potrebné na poskytnutie informácií.

11. Zasielanie obchodných oznámení a ukladanie súborov cookie

11.1 Kupujúci súhlasí so zasielaním informácií týkajúcich sa tovaru, služieb alebo podnikania predávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných oznámení predávajúcim na elektronickú adresu kupujúceho.

11.2 Kupujúci súhlasí s ukladaním súborov cookie na svojom počítači. V prípade, že nákup na webovej stránke je možné uskutočniť a povinnosti predávajúceho vyplývajúce z kúpnej zmluvy je možné splniť bez ukladania súborov cookie na počítači kupujúceho, môže kupujúci súhlas podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek odvolať.

12. Dodávka

12.1 Kupujúcemu možno doručovať na jeho elektronickú adresu.

13. Záverečné ustanovenia

13.1 Ak vzťah založený zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, zmluvné strany sa dohodli, že vzťah sa riadi českým právom a prípadné spory budú riešiť príslušné súdy Českej republiky. Tým nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

13.2 Ak je alebo sa stane niektoré ustanovenie Podmienok neplatné alebo neúčinné, neplatné ustanovenie sa nahradí ustanovením, ktorého význam je čo najbližší neplatnému ustanoveniu. Neplatnosť alebo neúčinnosť jedného ustanovenia nemá vplyv na platnosť ostatných ustanovení.

13.3 Zmluva vrátane Obchodných podmienok je archivovaná Predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná.

13.4. Vzor formulára na odstúpenie od kúpnej zmluvy je prílohou Obchodných podmienok.

13.5 Kontaktné údaje predávajúceho: adresa pre doručovanie Squared, s.r.o., Zelený pruh 1091/111, 140 00, Praha 4, Česká republika, e-mailová adresa info@vyvolej.to.

14. Výklad niektorých pojmov

14.1 "Registrácia" znamená proces vytvorenia účtu na webovej lokalite.

14.2 "Zmluvný partner" znamená subjekt, s ktorým Predávajúci alebo Poskytovateľ služieb spolupracuje pri realizácii dodávky Tovaru.

14.3 "Pracovný deň" znamená jeden deň od pondelka do piatku okrem štátnych sviatkov a dní pracovného pokoja. V prípade dodania tovaru a služieb mimo územia Českej republiky sa zohľadňujú aj pracovné dni a sviatky v krajine, do ktorej sa tovar a služby dodávajú, a v krajine, cez ktorú sa tovar a služby prepravujú.

14.4 "Instagram" znamená službu prevádzkovanú na doméne www.instagram.com, ktorej vlastníkom je spoločnosť INSTAGRAM LLC, MENLO PARK, CA 94025, USA. Prostredníctvom služby Instagram sa môže Zákazník prihlásiť do užívateľského účtu a vybrať si obrázky alebo fotografie, ktoré chce použiť v internetovom obchode Predávajúceho.

V Prahe 1.6.2016. Posledná aktualizácia 29. apríla 2019.